Vacature leden Raad van ToezichtIn februari 2018 werd het eerste bovenstedelijke Poppodium van Nederland opgericht; Poppodium Twente (PPT). De operationele organisatie wordt uitgevoerd door Poppodium Metropool. Op deze manier zullen we de komende jaren het aanbod popmuziek voor Twente vergroten. Enerzijds door een programma op externe locaties in Twente,  zoals het Openluchttheater in Hertme en het Muziekcentrum Enschede, maar ook het aanbod in Hengelo en vooral in Enschede zal worden geoptimaliseerd. Het bovenstedelijke poppodium maakt bij de start al deel uit van de 8 meest aansprekende Poppodia in Nederland daar waar het gaat om pop/rock concerten.  Jaarlijks bezoeken meer dan 60.000 mensen de poptempel in Hengelo, dit zullen we de komende jaren uitbouwen naar 125.000 bezoekers voor heel Twente . Daarnaast ondersteunt Poppodium Twente  jaarlijks honderden talentvolle regionale  popartiesten in een professioneel  talentontwikkelingsprogramma en is er een breed lesprogramma voor scholen in Hengelo en in de toekomst in Enschede.

 

De Raad van Toezicht zoekt drie nieuwe leden

De Raad van Toezicht van PPT heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur van PPT. In de statuten van PPT zijn taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht vastgelegd.  De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Bij de uitvoering van de taken richt zij zich naar de principes van de Governance Code Cultuur.

De zittingstermijn van de leden is 4 jaar.
 

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De Raad van Toezicht is breed samengesteld en kent een evenwichtige opbouw met oog voor diversiteit. Van de leden wordt een onafhankelijke positionering en een kritische integere taakvervulling verwacht. Ieder lid moet in staat zijn, de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
 

Expliciet vereiste persoonlijke deskundigheden binnen de gehele Raad van Toezicht betreffen:

 • bestuurlijk / juridisch
 • financiën
 • marketing / communicatie
 • HRM
 • strategie en innovatie

Op elk van deze terreinen moet steeds minimaal één lid specifieke deskundigheid bezitten.

Binnen de huidige RvT is behoefte aan kennis op gebied  van de deelcompetenties marketing / communicatie en HRM (zie voor toelichting: bijlage profielen Raad van Toezicht). Tevens is aanvulling met kennis van het culturele netwerk in Enschede gewenst.

Het bestuur vergadert gemiddeld 6 keer per jaar.

 

 

Vacature

Een nieuw lid van de RvT van Poppodium Twente dient een (ervaren) bestuurder te zijn met een maatschappelijk breed netwerk. Ervaring in het culturele domein is een pre.

 

Gevraagde competenties en achtergrond

 • goed op de hoogte, affiniteit met (pop)muziek en cultuur;
 • kennis en ervaring op het gebied van cultureel ondernemerschap;
 • strategisch denkvermogen: het vermogen om zicht te krijgen en te houden op de totale voor Twente van belang zijnde ontwikkelingen in de cultuursector, in de omgeving van de politiek en het bedrijfsleven;
 • integriteit: het handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met het toezicht houden te maken hebben zoals neergelegd in de Governance Code Cultuur;
 • begrip en inzicht hebben van (financiële) effecten van beleid, van belangen en processen in de organisatie, van maatschappelijke en politieke processen;
 • het vermogen om collegiaal te kunnen functioneren;
 • brede maatschappelijke belangstelling;
 • een pragmatische instelling;
 • voldoende tijd en beschikbaarheid.

Vergoeding:

De leden van de Raad van Toezicht van Poppodium Twente voeren hun taken onbezoldigd uit.

 

 

 

Meer informatie:

Te verkrijgen bij Bert Otten, voorzitter Raad van Toezicht Poppodium Twente (06 − 22 30 37 90)

 

Motivatiebrief met een CV uiterlijk 15 mei 2018 naar bestuur@metropool.nl

 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 30 mei in de middag / avond